امروز، شنبه 10 / 5 / 94آزمون «تست کارآفرینی» آماده برگزاري است.
طبق تنظيم مسئول آزمون، براي شرکت در اين آزمون، «داوطلب بايد ثبت نام به عمل آورد».
بنابراين ابتدا با کليک بر روي «ثبت نام» ثبت نام کنيد و سپس وارد سيستم شويد.


ورود جهت شرکت در آزمون

شماره دانشجویی:

شماره شناسنامه: